Kurs engleskog za odrasle

Pomoći ćemo vam da na engleskom razgovarate opušteno i samouvjereno, a sve to uz interaktivnu nastavu i napredne vježbe.

Program rada

Organizacionu šemu kurseva engleskog jezika prati detaljni program za svaki nivo. Sistem od osam nivoa kurseva engleskog jezika uskla|en je sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike Savjeta Evrope.

Nakon detaljnih programa kurseva za svaki nivo, slijede kratka uputstva o sistemu ocjenjivanja i testovi za svaki nivo, dok su na kraju data uputstva u vezi sa daljim mogu}nostima izu~avanja stranih jezika.

Nastavni plan kurseva

Korisnik jezika na osnovnom nivou

A1 – početni

A2 – srednji niži

 

Nezavisni korisnik jezika

B1 – srednji

B2 – srednji viši

 

Korisnik jezika na visokom nivou

C1 – visoki

C2 – potpuno vladanje jezikom

Trajanje kursa

Svaki nivo zahtijeva minimum 60 sati po kursu za dostizanje ciljeva postavljenih u programu.

h

Program za svaki nivo sadrži sljedeće elemente

  1. Tema
  2. Gramatika
  3. Jezičke vještine (čitanje, pisanje, slušanje, govorenje)
  4. Vokabular
  5. Svakodnevni engleski

Kriterijumi za kreiranje testova i ocjenjivanje

Ocjenjivanje postignuća kandidata sprovodi se tokom kursa, na osnovu stalnog učešća u aktivnostima u učionici i putem testova. Ovi testovi uključuju vježbe razumijevanja pisanog teksta, slušanje, vokabular i prevod.

Završni ispit sastoji se od dva dijela:

– pisani test

– usmeni ispit

Priprema za međunarodne specijalizovane testove

TOEFL

Preporučuje se najranije nakon završenog 6. stepena opšteg engleskog jezika.

IELTS

Opšti ili akademski, u zavisnosti od specifičnih potreba studenata.

Kembrdidž kursevi

FCE (preporučuje se najranije nakon završenog 6. stepena opšteg engleskog jezika).

CAE (preporučuje se najranije nakon završenog 7. stepena opšteg engleskog jezika).

CPE (preporučuje se najranije nakon završenog 8. stepena opšteg engleskog jezika).

Kembridž kursevi poslovnog engleskog jezika

BEC 1 (preporučuje se najranije nakon završenog 4. stepena opšteg engleskog jezika).

BEC 2 (preporučuje se najranije nakon završenog 6. stepena opšteg engleskog jezika).

BEC 3 (preporučuje se najranije nakon završenog 8. stepena opšteg engleskog jezika).

Kursevi engleskog za sve uzraste

Engleski za djecu od 3 do 6 godina

6 NEDJELJA

Učenje stranih jezika u ranom djetinjstvu doprinosi i širenju vidika kod djece i razumijevanju i prihvatanju drugih kultura. Upišite svoje mališane na vrijeme.

Engleski za osnovce i srednjoškolce

6 NEDJELJA

Kursevi engleskog za osnovce i srednjoškolce prate školski plan i program. Vrijednost ovih kurseva ogleda se u unaprijeđenju vještine slušanja i komunikacije i proširivanju vokabulara kod učenika.

Engleski za odrasle

6 NEDJELJA

Počnite sa učenjem engleskog od nule i unarijedite znanje u sljedeći nivo. Nudimo profesionalnu nastavu i posvećeni rad sa polaznicima, a nastava može biti u školi ili online, u grupama ili pojedinačno.

Individualni časovi

6 NEDJELJA

Naš tim predavača vam stoji na raspolaganju ukoliko su vam potrebni privatni časovi. Ovaj način rada često rezultira izrazito brzim napretkom i savladavanju i najzahtjevnijih barijera u govoru.

Pošaljite upit

Kurs engleskog za odrasle