Akreditovani programi i treninzi za odrasle

Programe realizuju treneri sa dogogodišnjim iskustvom u radu sa domaćim i inostranim klijentima.

 

Uslovi za napredovanje, provjeravanje i završetak programa:

%

Polaznik/ca je obavezan/na da prisustvuje na najmanje 80% časova.

Provjera znanja i vještina polaznika/ca vrši se nakon realizacije određene cjeline.

Na kraju realizacije programa, organizuje se provjera znanja i vještina polaznika/ca.

Akreditovani programi obrazovanja

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Opšti cilj:

 • Osposobljavanje polaznika/ca  za izradu projektne dokumentacije

Posebni ciljevi:

 • Osposobljavanje za razumjevanje logike ciklusa upravljanja projektom;
 • Osposobljavanje za izradu analize stanja
 • Osposobljavanje za prepoznavanje problema
 • Osposobljavanje za definisanje ciljeva/objekata
 • Osposobljavanje za izradu logičke matrice
 • Osposobljavanje za pripremu indikativnog budžeta sa planom aktivnosti.

Trajanje: najmanje 15 časova, teorijski dio 5 časova i praktični/vježbe 10 časova

 

trening za izrdu projektne dokumentacije
KOMUNIKACIJA I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

KOMUNIKACIJA I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

Opšti cilj programa:

Osposobljavanje polaznika/ca  za uspješno vođenje komunikacije i prevazilaženje konfliktnih situacija

 

Specifični ciljevi  I jedinice / predmetne oblasti I Osnove komunikacije i najvažniji pojmovi : Upoznavanje polaznika sa  problematikom međuljudske komunikacije, sa osnovnim pojmovima i ciljem komunikacije

Specifični ciljevi II jedinice Osnovni kanali komunikacije: Osposobljavanje polaznika za pravilno korišćenje svih kanala komunikacije u različitim kontekstima.

Specifični ciljevi III jedinice Korišćenje neverbalnih i paraverbalnih elemenata: Osposobljavanje polaznika/ca za pravilno i sihronizovano korišćenje neverbalnih i paraverbalnih elemenata u komunikaciji.

Specifični ciljevi IV jedinice Emocionalni procesi: Upoznavanje polaznika sa emocionalnim procesima i tehnikama prevencije i rješavanja konflikta.

Specifični ciljevi V jedinice Elementi liderstva u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji: Upoznavanje polaznika sa značajem i ulogom liderskih elemenata u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji.

Specifični ciljevi VI jedinice Grupna i timska komunikacija: Osposobljavanje polaznika za vođenje grupne i timske komunikacije.

Trajanje: 16 časova,  10 časova teorije i 6 časova vježbi

UPRAVLJANJE VREMENOM

Opšti cilj programa:

Osposobljavanje polaznika/polaznica za spremnost i sposobnost organizovanja i upravljanja vlastitim vremenom.

Posebni zadaci:

 • Razvijanje radnih navika;
 • Osposobljavanje za efikasno upravljanje sopstvenim vremenom;
 • Razvijanje odgovornosti u planiranju i realizaciji zadataka;
 • Prevazilaženje prepreka u upravljanju vremenom;
 • Ocjenjivanje/samoevaluacija postignutih zadataka;
 • Racionalno korišćenje energije, materijala i vremena.

Trajanje: 22 časa, podijeljena na teorijski i praktični dio

 

trening za upravljanje vremenom
UPRAVLJANJE LIČNIM PROMJENAMA

UPRAVLJANJE LIČNIM PROMJENAMA

Opšti cilj programa:

Osposobljavanje polaznika/polaznica za aktivan pristup procesu upravljanja sopstvenim promjenama i LR, kao i promjenama u domenu RNSO-a, razumijevanju elemenata i faza u tom procesu, kao i ključnih aktivnosti.

Posebni zadaci:

 • Razvijanje navika u domenu ličnog razvoja;
 • Osposobljavanje postavljanje ličnih ciljeva u domenu promjena;
 • Razvijanje znanja i sposobnosti za aktivan i racionalan pristup ličnim i socijalnim promjenama;
 • Razumijevanje i ovladavanje tehnikama i alatima u domenu LR/RNSO;
 • Ocjenjivanje/Samoevaluacija

Trajanje: 16 časova

 

TIMSKI RAD

Opšti cilj programa:

Osposobljavanje polaznika/polaznica za spremnost i sposobnost za rad u timu.

Posebni zadaci:

 • Razvijanje navika za rad u timu;
 • Osposobljavanje za učešće u timu, odnosno grupi;
 • Razvijanje odgovornosti u timskom radu;
 • Rješavanje problema u radu tima;
 • Ocjenjivanje/Samoevaluacija rada tima i vlastitog rada;
 • Racionalno korišćenje energije, materijala i vremena;
 • Razvijanje pravilne komunikacije sa članovima tima.

Trajanje: 16 časova

 

Timski rad
PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE SA ELEMENTIMA LIČNOG MARKETINGA

PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE SA ELEMENTIMA LIČNOG MARKETINGA

Opšti cilj programa:

Osposobljavanje polaznika/polaznica za aktivan pristup procesu sopstvenog zapošljavanja, razumijevanju elemenata i faza u tom procesu, kao i ključnih aktivnosti. Osposobljavanje za aktivan pristup ličnoj promociji kod ciljnih grupa potencijalnih poslodavaca.

Posebni zadaci:

 • Razvijanje navika u domenu ličnog razvoja;
 • Osposobljavanje postavljanje ličnih ciljeva u domenu zapošljavanja;
 • Razvijanje znanja i sposobnosti za aktivan pristup zapošljavanju;
 • Razumijevanje i ovladavanje tehnikama (tehnike prikupljanja informacija o poslovnim ponudama, tehnike ličnog marketinga, pisanje CV-ja i prijave za posao, tehnike za poslovni intervju, itd.);
 • Ocjenjivanje/Samoevaluacija.

Trajanje: 16 časova

 

POSLOVNA KOMUNIKACIJA I KORESPONDENCIJA

Opšti ciljevi programa: 

 • Usavršavanje vještina poslovne komunikacije sa kolegama i građanima;
 • Promovisanje osnovnih pravila poslovnog bontona;
 • Osposobljavanje za organizovanje poslovnih sastanaka i pisanje zapisnika.

Posebni zadaci programa:

 • Sticanje neophodnih vještina oblikovanja poslovne, službene i elektronske korespondencije;
 • Razvoj socijalnih kompetencija polaznika, neophodnih za aktivan život u građanskom demokratskom društvu;
 • Usvajanje opštih i stručnih znanja i stručnih kompetencija za rješavanje
 • problema u svom zanimanju;
 • Razvijanje osjećaja odgovornosti, objektivnosti i poslovne diskrecije;
 • Sticanje navika tačnosti i sistematičnosti u radu.

Trajanje: 14 časova

 

trening poslovne komunikacije i korespondencije

Pošaljite upit

Akreditovani programi i treninzi za odrasle