NVU Lingva

NVU „Monte Lingva“ osnovana je 2014. godine kao nevladino i neprofitno udruženje sa misijom da:
“Različitom ponudom aktivnosti: edukacijom, kampanjom, istraživanjem i publicističkom djelatnošću, omogućimo stvaranje humane sredine u kojoj su svi građani/ke, mladi, djeca i njihovi roditelji na pravi način integrisati u savremeno društvo”

Naša vizija je  – DRUŠTVO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI BEZ PREDRASUDA I DISKRIMINACIJE, UPOZNAJMO SEBE I PAZIMO DRUGE!

Cilj naše organizacije je da posredstvom naših akcija doprinesemo poboljšanju kvaliteta života u društvenom i prirodnom okruženju. Ciljeve ostvarujemo kroz realizaciju programa i projekata koji su usmjereni ka unaprijeđenju i podizanju kvaliteta obrazovanja građana/ki djece i mladih, njihovom osnaživanju, unaprijeđenje i zaštita manjinskih prava, borba protiv diskriminacije, marginalizacije i njihovo isključivanje, podsticanju aktivizma kod mladih i marginalizovanih grupa, i istraživačkom radu. Posebnu pažnju posvećujemo očuvanju i razvoju kulture i tradicionalnih vrijednosti pripadnika manjinskih zajednica, smanjenju siromaštva kroz osnaživanje ugroženih grupa, promociji i podršci procesima donošenja odluka i javnih politika na centralnom i lokalnom nivou.

Ostali konkretni ciljevi se odnose na različite oblasti djelovanja i to: podizanju nivoa svijesti o značaju zaštite životne sredine, sačuvajmo našu planetu, reciklirajmo, unaprijedimo kvalitet života djece i mladih – zaštitimo njihova prava. Budi ravnopravan građanin/ka EU kroz usvajanje i primjenu standarda iz oblasti ljudskih resursa, zaštite potrošača, slobodnog pristupa informacijama – imaš pravo da znaš, vladavine prava. Kroz informisanje i ohrabrivanje dijaloga o evropskim vrijednostima, unaprijediti proces integracija u EU. Podržati transparentnost i odgovornost u obrazovanju, zdravstvu sa posebnim akcentom na zaštitu stanovništva i zaposlenih.

Težimo da ostvarimo aktivnu saradnju sa svim domaćim Institucijama kao i međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama i udruženjima.

 Radi ostvarivanja svojih ciljeva “ NVU Monte Lingva“: Organizuje različite aktivnosti i to: kurseve i seminare iz oblasti djelovanja, sarađuje sa drugim insitucijama iz oblasti obrazovanja i informisanja, kao i sa ostalim udruženjima i NVO-ima, prikuplja sredstva za edukaciju od domaćih i stranih donatora i ostalih međunarodnih organizacija i sarađuje sa njima.

Za svoje aktivnosti angažuje veliki broj volontera, eksperata, stručnjaka iz oblasi djelovanja, koji svojim znanjem i vještinama daju doprinos kod realizacije aktivnosti radi postizanja zadatih ciljeva.

Radionice “Suđenje u razumnom roku”

Radionice “Suđenje u razumnom roku”

U periodu novembar/decembar 2023.godine, realizovano je 5 obuka na temu „Suđenje u razumnom roku“  u okviru projekta „Razumno je da znam“, kojeg sprovodi  Lingva Mont uz finansijsku podršku Građanske Alijanse iz sredstava Evropske Unije. Ciljna grupa na obukama bili...

Realizacija projekta “Razumno je da znam”

Realizacija projekta “Razumno je da znam”

U periodu od 01. 09. 2023. godine, NVU Monte Lingva počela je sa realizacijom projekta  „Razumno je da znam“. Projekat se finansira u okviru projekta „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori“ koji sprovodi Građanska Alijansa u partnerstvu sa...

Projekat „Djeca zajedno

Projekat „Djeca zajedno

Projekat „Djeca zajedno: učenjem o sebi kreiramo našu budućnost“ realizovan je u 2021/2022 godini u trajanju od 6 mjeseci,  u četiri osnovne škole u Tuzima, Tivtu, Beranama i Rožajama. Nosilac aktivnosti je  bilo NVU Monte Lingva, dok je projekat bio...

NVU „Monte Lingva“ – Saopštenje

NVU „Monte Lingva“ – Saopštenje

NVU „Monte Lingva“ realizuje projekat „Razumno je da znam“. Projekat se finansira i realizuje u okviru projekta   „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori“ koji sprovodi Građanska Alijansa u partnerstvu sa Beogradskim Centrom za ljudska prava i Međunarodnom komisijom pravnika iz Brisela, koji je podržan od strane Evropske Unije kroz Program Podrške Organizacijama Civilnog Društva – Crna Gora 2021. godina, za koji  je kofinansiranje obezbijeđeno od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.