NVU „Monte Lingva“ realizuje projekat „Razumno je da znam“. Projekat se finansira i realizuje u okviru projekta   „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori“ koji sprovodi Građanska Alijansa u partnerstvu sa Beogradskim Centrom za ljudska prava i Međunarodnom komisijom pravnika iz Brisela, koji je podržan od strane Evropske Unije kroz Program Podrške Organizacijama Civilnog Društva – Crna Gora 2021. godina, za koji  je kofinansiranje obezbijeđeno od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Projektom „Razumno je da znam“ želi se doprinijeti podizanju nivoa znanja o zaštiti ljudskih prava sa akcentom na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, kroz jačanje kapaciteta mladih iz akademske zajednice – studenata pravnih fakulteta, političkih nauka i advokatskih pripravnika.

Opšti cilj projekta odnosi se na podizanje nivoa svijesti kroz informisanje građana – mladih o zaštiti ljudskih prava – zaštita prava na sudjenje/odlučivanje u razumnom roku i specifičnim pitanjima demokratije/ljudskih prava.

Specifični ciljevi odnosi se na jačanje kapaciteta mladih, studenata –  pravnih, političkih i drzavnih/upravnih nauka da znaju i zaštite svoja osnovna ljudska prava prava, posebno kada je u pitanju suđenje i odlučivanje u razumnom roku.

Potrebno je ukazati ma  značaj obrazovanja o ljudskim pravima  koje se ogleda  prvenstveno u izgradnji društva kao cjeline, za ostvarivanje principa vladavine prava koji treba da omogući podizanje svijesti građana o tome kako se ljudska prava mogu prenijeti u društvenu i političku stvarnost. Projektom se poseban akcenat stavlja na pitanje  kako se može zaštititi pravo na pravično suđenje u razumnom roku, kao jedno od temeljnih prava garantovanih Ustavom Crne Gore i članom 6  Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava u sklopu subgranting programa Građanske alijanse, a u okviru projekta “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori”, podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i kofinansiran od Ministarstva javne uprave, a realizuje se u saradnji sa partnerima Beogradskim centrom za ljudska prava i Međunarodnom komisijom pravnika, potpisan je početkom septembra u prostorijama Građanske alijanse.

NVU Monte Lingva – počinje sa realizacijom projekata “Razumno je da znam” koji ima za cilj jačanje kapaciteta mladih pripravnika i studenata o osnovnim ljudskim pravima, posebno pravu na suđenje u razumnom roku.

Predstavnici NVU Monte Lingva, učestvovali su na treningu koji je organizovala Građanska alijansa  u periodu od 22. do 25. septembra za sprovođenje projekata za korisnike grantova u okviru projekta “Bez nekažnjivosti za kršenje i povredu ljudskih prava u Crnoj Gori”, podržanog od Evropske unije, a kofinansiranog od Ministarstva javne uprave.

Na treningu su učestvovali predstavnici šest nevladinih organizacija koje su dobile finansijsku i mentorsku podršku za realizaciju projekata kroz poziv Građanske alijanse koji je bio otvoren u periodu od 15. maja do 3. jula. 

Kroz četvorodnevni program učesnici su bili u prilici da najprije prođu kroz sadržaj samih ugovora i aneksa, a onda i kroz arhivu dokumentacije i postupke kontrole, komunikacije i servisa podrške korisnicima. Učesnici su prošli kroz detaljna uputstva o finansijskom upravljanju projektima, procedurama sekundarnih nabavki, izrade tenderske dokumentacije, kao i projektnog izvještavanja. Kroz praktične primjere i veliko iskustvo predavača, prisutni su dobili jasna uputstva o sačinjavanju narativnog i finansijskog izvještajavanja, te instrukcije o vidljivosti pojekta, kao što su pisanje objava i saopštenja. Akcenat je stavljen naročito na obezbjeđivanje vidljivosti finansiraja EU.