U periodu od 01. 09. 2023. godine, NVU Monte Lingva počela je sa realizacijom projekta  „Razumno je da znam“. Projekat se finansira u okviru projekta „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori“ koji sprovodi Građanska Alijansa u partnerstvu sa Beogradskim Centrom za ljudska prava i Međunarodnom komisijom pravnika iz Brisela, koji je podržan od strane Evropske Unije kroz Program Podrške Organizacijama Civilnog Društva – Crna Gora 2021. godina, za koji  je kofinansiranje obezbijeđeno od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.


Projektom „Razumno je da znam“ želi se doprinijeti podizanju nivoa znanja o zaštiti ljudskih prava sa akcentom na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, kroz jačanje kapaciteta mladih iz akademske zajednice – studenata pravnih fakulteta, političkih nauka i advokatskih pripravnika.

Važno je ukazati na značaj obrazovanja o ljudskim pravima  koje se ogleda  prvenstveno u izgradnji društva kao cjeline, za ostvarivanje principa vladavine prava koji treba da omogući podizanje svesti građana o tome kako se ljudska prava mogu prenijeti u društvenu i političku stvarnost.

Projektom se poseban akcenat stavlja na pitanje  kako se može zaštititi pravo na pravično suđenje u razumnom roku, kao jedno od temeljnih prava garantovanih Ustavom Crne Gore i članom 6  Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U toku novembra i decembra, realizovati će se praktične radionice za studente i advokatske pripravnike, biće pripremljen edukativni materijal i brošura/poster.


Na fakultetu Politićkih nauka Univerziteta Crne Gore 24. 10. 2023. godine, održan je sastanak povodom implementacije projekta  NVU Monte Lingva „Razumno je da znam“.

Ekspertkinja Branka Lakočević predstavila je aktivnosti i ciljeve projekta kao i mogućnost  učešća studenata tog fakulteta na radionici koja će biti fokusirana na zaštitu

ljudskih prava, sa akcentom na suđenje u razumnom roku. Dekan fakulteta prof. Dr Milan Marković sa saradnicima iskazao je zadovoljstvo što će studenti  imati priliku da se kroz radionicu upoznaju sa praktičnim primjerima iz ove oblasti i na taj način podignu nivo znanja o zaštiti ljudskih prava sa fokusom na suđenje u razumnom roku. Na sastanku je prisustvovala koordinatorka  Jadranka Đurković i finansijska asistentica Lidija Vučinić.

Projekat se finansira u okviru projekta „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori“ koji sprovodi Građanska Alijansa u partnerstvu sa Beogradskim Centrom za ljudska prava i Međunarodnom komisijom pravnika iz Brisela, koji je podržan od strane Evropske Unije kroz Program Podrške Organizacijama Civilnog Društva – Crna Gora 2021. godina, za koji  je kofinansiranje obezbijeđeno od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.


U ponedjeljak 30. 09. 2023.godine, odrzan je sastanak na Pravnom fakultetu UDG sa prodekanicom doc.dr Milicom Kovač Orlandić i koordinatorkom Miljanom Rakočević i predstavnicama NVU Monte Lingva, ekspertkinjom Brankom Lakočević, koordinatorkom na projektu Jadrankom Đurković i finansijskom asistenticom Lidijom Vučinić.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti i ciljevi projekta „Razumno je da znam“ kojeg realizuje  NVU Monte Lingva. Dogovoreno je da će studenti pravnog fakulteta UDG krajem novembra biti polaznici na radionici koja će imati za cilj da podigne svijest studenata o zaštiti ljudskih prava, konkretno na suđenje u razumnom roku.

Projekat se finansira u okviru projekta „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori“ koji sprovodi Građanska Alijansa u partnerstvu sa Beogradskim Centrom za ljudska prava i Međunarodnom komisijom pravnika iz Brisela, koji je podržan od strane Evropske Unije kroz Program Podrške Organizacijama Civilnog Društva – Crna Gora 2021. godina, za koji  je kofinansiranje obezbijeđeno od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.


Dana 31. 09. 2023.godine, predstavnice NVU Monte Lingva, ekspertkinja Branka Lakočević, koordinatorka na projektu Jadranka Đurković i finansijska asistentica Lidija Vučinić, prisustvovale su sastanku sa dekanom Pravnog Fakulteta Univerziteta Mediteran, prof. Dr Srđom  Bozovićem, konsultantkinjom Dragicom Anđelić i sekretarkom Ivanom Nikolić.

Nakon predstavljanja projekta „Razumno je da znam“ kojeg sprovodi NVU Monte Lingva, namijenjenog edukaciji studenata, dogovoreno je da studenti pravnog fakulteta pohađaju radionicu o zaštiti ljudskih prava sa fokusom na suđenje u razumnom roku.

Studenti će pored redovne nastave učestvovati na radionici i imati priliku da steknu praktično znanje iz ove oblasti.

Projekat se finansira u okviru projekta „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori“ koji sprovodi Građanska Alijansa u partnerstvu sa Beogradskim Centrom za ljudska prava i Međunarodnom komisijom pravnika iz Brisela, koji je podržan od strane Evropske Unije kroz Program Podrške Organizacijama Civilnog Društva – Crna Gora 2021. godina, za koji  je kofinansiranje obezbijeđeno od strane Ministarstva javne uprave Crne Gore.

NVU MONTE LINGVA

Jadranka Đurković

Koordinatorka projekta “Razumno je da znam”

Mila Radunovića 30

81 000 Podgorica

lingvamont32@gmail.com

00382 69 051 468